top of page

Jednání o meziročním navýšení cen míří do cíle

Zatímco v době ekonomické stability a minimální inflace nebylo nutné pravidelně diskutovat maximální rozsah meziročního navýšení cen zdravotnických prostředků na poukaz, resp. zvlášť účtovaného materiálu (ZUM), v posledních letech se situace dramaticky změnila. Ukázalo se totiž, že výchozí stav, kdy cenový předpis

obsahuje univerzální tříprocentní limit, je v turbulentních časech mimo realitu nárůstu nákladů jednotlivých vstupů. Z tohoto důvodu byl dotyčný limit nastaven pro rok 2022 na úroveň 4 % a pro rok 2023 dokonce 8 %.


navýšení cen Porta Medica

První kolo jednání platformy stakeholderů k úpravě tohoto limitu pro rok 2024 vyústilo v požadavek analyzovat jak vývoj cen vstupů, tak chování dodavatelů v průběhu posledního roku, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu byla využita možnost zdražení v letošním roce. O výsledcích těchto analýz jsme Vás již informovali v rámci jednoho z předešlých příspěvků.


Druhé setkání již bylo konkrétní. Všichni měli předložit své návrhy z kategorie „značka ideál“. Asociace CzechMed požadovala navýšení na úrovni meziroční inflace, minimálně však 10 %, AVDZP s ohledem na kumulaci nárůstu nákladů v předchozích letech žádala dokonce až 15 % nárůst. Svaz zdravotních pojišťoven signalizoval ochotu podpořit 2 % navýšení cen a VZP souhlasila s 1 % v oblasti ZUM a 1,5 % u zdravotnických prostředků na poukaz. Rozdíly ve vstupních návrzích byly natolik markantní, že nedávaly příliš nadějí na dohodu stakeholderů při závěrečném setkání. Ministerstvo zdravotnictví předem deklarovalo, že pokud bude konečné rozhodnutí na něm, pak bude především reflektovat průměrný nárůst úhrad jednotlivých segmentů zdravotních služeb v rámci úhradové vyhlášky.


Poslední jednání se pak odehrálo 6. října 2023, kde ministerstvo informovalo všechny dotčené strany, že směřuje ke stanovení limitu maximálního meziročního navýšení cen na úrovni 5 %, přičemž důvodem pro toto rozhodnutí je zohlednění jak návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2024, tak interní analýza výkaznictví referenčních nemocnic za poslední rok. Všechny zdravotní pojišťovny reagovaly tak, že takové rozhodnutí budou respektovat, avšak jakýkoli vyšší limit je pro ně neakceptovatelný. Průmyslové asociace následně požádaly o revizi rozhodnutí ministerstva a posun alespoň na úroveň 6 %. Závěrem jednání je pak konstatování, že poradě vedení ministerstva budou předloženy oba návrhy i s podpůrnou argumentací k finálnímu rozhodnutí, jež bude všem stakeholderům oznámeno písemně v horizontu dvou až tří týdnů.


Autor: Jakub Král

44 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page