top of page

Zdravotnickydenik.cz: Kauza obruby a čočky: Poslanci podlehli mediální hysterii

Aktualizováno: 19. 7. 2022

Jako lavina se šíří Českem kampaň za hrazení brýlových obrub a čoček. Nesmyslná a hloupá. Někteří politici už zase populisticky slibují, že peníze veřejného zdravotního pojištění rozdrobí na banality miliónům voličů, aniž by je přitom trápilo, že jsou to prostředky, které jsou určeny pro léčbu a případný návrat do života vážně nemocných lidí. Jenže tentokráte se střelili do vlastní nohy.


Stejní politici, kteří dnes vydávají razantní prohlášení o tom, k jak strašné hrůze došlo, hlasovali pro příslušnou změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, jímž se nastavil nový systém kategorizace a úhrad zdravotnických prostředků (pomůcek) vydávaných na poukaz. Návrh zákona byl přitom výsledkem dlouhých jednání a nakonec konsensu odborníků, pacientů, zdravotních pojišťoven, výrobců, zkrátka všech stakeholderů. Všechny argumenty a dopady zákona byly transparentně položeny na stůl. Kdo říká, že nevěděl, nebo si nevšiml má buď problém s pamětí anebo svou práci v parlamentu vykonává ledabyle. Anebo se chce zalíbit voličům tou nejsnadnější cestou.

Poslankyně Gajdůšková, ministryně Maláčová, obě z ČSSD, komunističtí poslanci, stejně jako poslanci za ANO, včetně předsedkyně Výboru pro zdravotnictví profesorky Adámkové, poslance Kasala a dalších – tito všichni náhle se probudivší bojovníci za „chudé důchodce“ věděli, nebo měli vědět, o čem vlastně je a jaké má dopady zákon, pro který hlasovali.  Připomeňme jim to prostřednictvím precizně formulovaného stanoviska předsednictva České lékařské společnosti.


Změny odborníci podporují, včetně nehrazení čoček a obrub

„ČLS JEP koordinovala v průběhu roku 2018 veškeré návrhy odborných společností na změny v úhradách zdravotnických prostředků, a to včetně oblasti dioptrických brýlí. ČLS JEP potvrzuje, že všechny tyto změny byly uskutečněny na základě širokého odborného konsensu (včetně souhlasu pacientských organizací) a následně byly schváleny drtivou většinou zákonodárců napříč politickým spektrem. Dle názoru ČLS JEP je správné, že se finanční prostředky v maximální míře nasměrovaly ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením se zvláštním akcentem na děti. Současně se vytvořil prostor pro vstup celé řady dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků, a to nyní i kdykoli v budoucnu.


Při nutnosti zachování ekonomické udržitelnosti nákladů systému veřejného zdravotního pojištění pak bylo nutné eliminovat některé historické relikty (do této kategorie patří např. i úhrada 150 Kč za brýlové obruby 1x za 3 roky u pacientů od 15 let v případě lehčích vad či nulová spoluúčast u pacientů s lehčími formami inkontinence). ČLS JEP tyto změny podpořila též z důvodu jakéhosi přivření pomyslných nůžek spoluúčasti mezi různými skupinami pacientů. Není správné dlouhodobě udržovat stav, kdy se velké části populace proplácí stokorunové částky za bazální pomůcky, zatímco vážně nemocní pacienti či těžce zdravotně postižení (vozíčkáři, sluchově postižení pacienti, diabetici a další) si musí doplácet na své pomůcky desetitisíce korun. ČLS JEP je nově též stálým členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků při Ministerstvu zdravotnictví a i nadále bude usilovat o další kultivaci a zlepšování současného systému,“ píše se v stanovisku zastřešující odborné společnosti, která podobná vyjádření vydává ve zcela výjimečných a zvlášť důležitých případech, ale vyburcovala jí probíhající mediální kampaň.


„V případě úhrady brýlových čoček a obrub pro dospělé nebylo ignorováno žádné nesouhlasné stanovisko odborných společností. Garantem indikačních omezení byla Česká oftalmologická společnost a Společenstvo českých optiků a optometristů. Společně se účastnily všech jednání o optických pomůckách a ani jedinkrát z jejich strany nezazněla kritika či argumenty proti této změně. Ani v rámci celého legislativního procesu se neobjevila žádná výhrada. Pro případy dodatečného objevení nějaké dílčí chyby byla mj. zřízena Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Na minulém jejím zasedání v dubnu dokonce využila Česká oftalmologická společnost svého práva a navrhla některé dílčí úpravy (či opravy dosud neobjevených chyb), avšak žádná z nich nesměřovala proti zrušení příspěvku na brýlové obruby a některé brýlové čočky u dospělých pacientů,“ vysvětluje Jakub Král, předseda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, který byl koordinátorem přípravy zákona.

Politici, kde jste byli, když vozíčkáři dopláceli desítky tisíc?

Postoj politiků, kteří požadují hrazení brýlových obrub a čoček je pokrytecký. Kde byli, jak se ozývali, za koho bojovali, když lidi se zdravotním postižením dopláceli na svůj invalidní vozík 30 tisíc až 70 tisíc korun, nebo když neslyšící člověk při výměně řečového procesu ke kochleárnímu implantátu doplácel 50 tisíc korun za každé ucho? Zvláště pak od politiků z ČSSD je nanejvýše trapné zviditelňovat se právě přes doplatky na zdravotnické prostředky. Byli to ministři zdravotnictví za sociální demokracii, kteří zastavili práce na novém systému regulace a úhrad zdravotnických pomůcek, zahájené už ministrem Leošem Hegerem, s odkazem na údajné riziko zatížení populace nepřiměřenou spoluúčastní.


Socialisté tak chránili běžnou populaci před korunovými výdaji a nechávají na holičkách nejvážněji nemocné – vozíčkáře, či diabetiky, kteří si museli doplácet tisíce i desetitisíce korun. Tento stav udržovali několik dlouhých let, přesto, že věděli, že se systém musí změnit i kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, jenž část tehdejšího zákona zrušil a stanovil termín na nápravu. Pokud by nebyla přijata novela zákona, dopláceli by pacienti od ledna letošního roku na všechny pomůcky 25 procent. To by teprve byla spoluúčast jako řemen! A co udělala ČSSD? Nechala problém vyhnít, hodila ho na novou vládu, ve které sice opět znovu sedí její lidé, ale nehlásí se k odpovědnosti za své hříchy. Ministr Adam Vojtěch se svým týmem dokázal připravit a prosadit nový zákon a zabránil tak katastrofě. Když se zákon schvaloval, nadšeně a s úlevou hlasovala většina poslanců napříč politickým spektrem, mnozí z nich se přitom dokonce snažili si sami přisvojovat zásluhy na jeho přijetí. Uběhlo několik měsíců a na základě „objevu“ médií, že mezi banalitami, které se již nebudou hradit z veřejného zdravotního pojištění, jsou také brýlové obruby a čočky, titíž politici (nikoliv ale všichni) otočili o 180 stupňů.


Zdravotní pojištění dnes představuje obrovský balík peněz, který ročně přesahuje magickou hranici 300 miliard korun. Láká k rozdávání a kupování voličské přízně. Poslancům je však třeba připomenout, zvláště pak těm, kteří sedí ve správní či dozorčí radě VZP, že jsou spoluodpovědní za finanční stabilitu a udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění. Mají odpovědnost i za to, že tento systém dokáže zaplatit léčbu a pomůcky pro nemocné, ne prkotiny, obsolentní pomůcky nebo dokonce výrobky, které nejsou zdravotnickými prostředky. Novela zákona udělala ve zdravotních pomůckách na poukaz pořádek, stanovila, co je prioritní a co nikoliv a jak už jsme uvedli – na základě širokého konsensu všech stakeholedrů. Stejný úkol – chovat se odpovědně – mají poslanci, dokonce jim to ukládá ústava, protože garantuje občanům dostupnou zdravotní péči. Dostupnost bez finanční udržitelnosti je iluzorní. Rozdáme-li peníze na banality, nebudeme je mít na vážně nemoci.


Čtyři koruny měsíčně nemění míru spoluúčasti

Celá kauza je o to směšnější, že se jedná o skutečně nepatrné částky, dokonce i když je porovnáme s 30korunovými regulačními poplatky. V případě dioptrických obrouček se jedná o částku 4 korun měsíčně (dosavadní příspěvek pro dospělé je 150 Kč, 1x za 3 roky), v případě celých brýlí (čočky + obroučky) je to cca 15 korun měsíčně (v průměru však jen 8 korun měsíčně)! „Administrace takového příspěvku formou poukazu stojí lékaře a oční optiku na související administrativě – předepisování, vykazování pojišťovnám, vyúčtování atd.-  více, než je reálná hodnota toho příspěvku,“ upozorňuje navíc Jakub Král, kterého současná mediální kampaň mrzí zejména proto, že strávil mnoho hodin vysvětlováním a hledáním konsensu nejen spolu s kolegy v příslušné pracovní skupině, ale i při speciálních seminářích pro zákonodárce.

„Ve zdravotním výboru sněmovny byl uspořádán seminář pro poslance, kteří se tam ptali na všechny možné detaily včetně otázek spoluúčasti; taktéž v senátu byl uspořádán kulatý stůl pro členy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku; obsah novely byl velmi podrobně prezentován na desítkách odborných akcí, seminářích a konferencích, a byl i mediálně komunikován,“ vysvětluje Král s tím, že od počátku bylo jasně deklarováno, že jednou ze snah je narovnání historických nespravedlností, kdy některé skupiny pojištěnců nedoplácely prakticky nic, zatímco jiné doplácely desetitisíce. Při komunikaci ministerstva zdravotnictví s novináři bylo opakovaně deklarováno, že u některých položek úhrady rostou, u jiných klesají, že se do systému zařazují moderní inovativní produkty a naopak u jiných se obsolentní úhrada ruší.

„Novela je v roce 2019 nákladově neutrální a dalších letech se počítá s nárůstem nákladů s ohledem na vstup celé řady inovací; míru navýšení nákladů pak budou zdravotní pojišťovny snižovat prostřednictvím DNC (dohodnuté nejvyšší ceny – pozn. redakce) a cenových soutěží, tedy opět nikoli na úkor pacientů,“ říká Král. Zdravotní pojišťovny odhadují, že bez DNC a bez cenových soutěží by nárůst finančních prostředků investovaných do úhrad poukazových zdravotnických prostředků činil kolem 500 miliónů pro rok 2020.


V tomto světle se jeví jako zcela absurdní logika, ze které dovozují někteří zástupci ČSSD a KSČM porušení koaliční smlouvy ve věci nenavyšování spoluúčasti. „Snížení úhrady automaticky neznamená zvýšení spoluúčasti. Ústavní soud již jasně judikoval, že zájem o doplatkový lék či zdravotnický prostředek je řádově menší, než v případě plné úhrady – dodavatelé tak často snižují cenu přímo úměrně snížení úhrady a míra spoluúčasti se nemění,“ připomíná Jakub Král. Podle něj nelze posuzovat navýšení spoluúčasti izolovaně podle jedné položky. „Je prokazatelné, že novela jako celek spoluúčast naopak snižuje,“ dodává.


Je škoda, že se mediální kampaň zvedla zrovna u zákona, který byl připraven na české poměry nebývale otevřeně a konsensuálně za účasti všech relevantní institucí v rámci odborné veřejnosti a bez politických zásahů. Politické tanečky dlouhodobě škodí českému zdravotnictví a jeho pacientům. Doufejme, že se situace uklidní po volbách do evropského parlamentu a že se politici vrátí zase k věcné debatě, které byli schopni ještě před půl rokem. Musejí totiž začít myslet a jednat zcela vážně a odpovědět na podstatné otázky, nikoliv sbírat body na banalitách. Mají zkrátka na výběr mezi populismem a odpovědnou politikou.  Jak to výstižně popisuje Jakub Král: „Buď budeme hradit moderní zdravotní péči, anebo budeme masově rozdávat odpustky v řádech stokorun a budeme lidem i nadále lhát o dostupné a bezplatné zdravotní péči.“


Autor: Tomáš Cikrt (Zdravotnickydenik.cz)


Zdravotnické prostředky, které nebyly hrazeny a nově budou

glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč / 6 letsouběh elektrického invalidního vozíku a mechanického invalidního vozíku infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %, 2 ks /2 rokyopravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnamiúhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé (sluchadla)náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kčinfuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčivzásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku – 100 %stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %intravaginální tampóny pro inkontinentní – je možno čerpat v rámci budgety u ZP pro inkontinentní pacientydilatany análníkrycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií


Zdravotnické prostředky, kde se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)

přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoněpřístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) – nově zakotvena úhrada v zákoněnově v legislativě zakotvena úhrada řečových procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks / 10 let, nově dle novely zákona 1 ks / 7 letinhalátory vysoce výkonné – nyní úhrada max. 4 500 Kč / 1 ks, nově úhrada 24 400 Kč / 1 ks pro indikaci cystické fibrózynyní je dle zákona hrazeno 75 % u veškerého příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP, nově 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradahydrogelová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradaalginátová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradafilmové obvazy – spreje v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradačistící roztoky a gely aktivní v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradakrytí obsahující hyaluronan, med v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradananokrystalické stříbro – sprej v kategorii ZP krycí – dosud byla jen 75 % úhradakatétr sterilní potahovaný – v současné době se hradí 150 ks / měsíc a nově se bude hradit 210 ks / měsícsystém proplachový – v současné době se hradí 20 ks /3 měsíce, dle novely se bude hradit 15 ks / měsícjehly k inzulínovým perům – nyní se hradí 200 ks/rok, nově dle novely bude hrazeno 500 ks / rokinfuzní sety s teflonovou jehlou – nyní nárok 120 ks/rok, nyní bude nárok navýšen na 130 ks / roknyní bylo dle zákona hrazeno maximálně 5 100 Kč pro sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělého, nyní úhrada 7 000 Kčpříslušenství k odsávačce – cévky odsávací – nyní hrazeno 150 ks / 1 rok, nově bude hrazeno 400 ks / 1 rokmechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent) – v současné době u VZP ČR hrazen dle zákona jen ze 75 %, nově zakotvena úhrada formou denního pronájmu 100 % úhradaelektropohony k mechanickým vozíkům – nebyly ze zákona uvedeny v rámci úhrady, nyní je hrazeno jen ze 75 %, nyní úhrada navýšena na 90 %


Některé zdravotnické prostředky, kde se snižuje úhrada

(to ovšem neznamená automaticky zvýšení spoluúčasti – reálné ceny jsou mnohdy nižší, než ty maximální a dodavatelé často reagují zlevněním):

prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 15 % u I. stupně a 5 % u II. stupně, u III. stupně zůstává plná úhradaglukometr pro stanovení glukózy – v současné době hradíme 1 000 Kč / 10 let a nově 500 Kč / 6 letdiagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – nyní 8 Kč / ks, nově dle novely zákona 6 Kč / ksodsávačka elektrická, mechanická – nyní hrazeno 4 000 Kč / 1 ks, nově hrazeno 2 500 Kč / 1 ks


Některé zdravotnické prostředky, kde dochází ke zrušení úhrady úplně

obruba brýlová pro pojištěnce nad 15 let věku, čočka brýlová plastová sférická nad 15 let, čočky sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku, absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let (argumenty viz výše)oprava epitézyparuka (není zdravotnický prostředek) – v současné době příspěvek 1 000 Kč/ksvložky ortopedická individuálně zhotovená – 100 Kč / pár / 1 rok – nyní už budou hrazeny pouze speciální vložkynebude hrazena úprava sériové obuvi (hradí se individuálně zhotovovaná ortopedická obuv)přilba ochranná – 2 500 Kč / 1 ks / 2 roky (problém s absencí potřebných regulatorních dokumentů typu klinické hodnocení)dochází ke zrušení úhrady mechanického polohovacího lůžka (bude hrazeno pouze elektrické polohovací lůžko – je to spíše benefit pro pacienta a jeho obsluhu)kotníkový díl a kolenní díl II. a III. kompresní třída – nyní úhrada 260 Kč / 2 ks (na doporučení odborné společnosti)suspenzor – nyní hrazen 130 Kč za 2 ks / 1 rok (úhrada 65 Kč za 1 ks – argumentace stejná jako u brýlí)osobní spirometr – dosud hrazen 300 Kč / 1 ksbrýlový adaptér k závěsnému sluchadlu – nyní úhrada 90 Kč / 1 ks / 5 let (argumentace stejná jako u brýlí)hůl – nyní 130 Kč / 1 ks (obyčejná opěrná hůl; berle i slepecké hole zůstávají)baterie ke sluchadlu – nyní 80 Kč / 4 ks / 5 let (bude součástí sady sluchadlakřeslo klozetové, sedačky na vanu / do sprchy (problém s absencí potřebných regulatorních dokumentů typu klinické hodnocení – některé z těchto produktů nejsou vůbec zdravotnické prostředky)


Comments


bottom of page